Сайт працює у тестовому режимі

Керівництво П.І.Б. Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Зубко Микола Олексійович

(0542) 66-19-35,

66-00-48

m.zubko@sm.minjust.gov.ua
Заступник начальника відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Зінченко Вікторія Віталіївна

(0542)

66-19-35

pravosvita@sm.minjust.gov.ua

pravrobota@sm.minjust.gov.ua

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації нормативно-правових актів

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 1. Загальні положення
 1. Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління) є структурним підрозділом без права юридичної особи і підпорядковується начальнику міжрегіонального управління та першому заступнику начальника управління.
 2. У своїй діяльності відділ державної реєстрації нормативно-правових актів (далі – відділ) керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Створюється відповідно до структури та штатного розкладу.

ІІ. Основні завдання відділу

 1. Забезпечення в межах компетенції охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій у процесі нормотворчої діяльності суб’єктів нормотворення.
 2. Впорядкування видання нормативно-правових актів обласними, районними державними адміністраціями, їх структурними підрозділами, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

ІІІ.Функції відділу

 1. Здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини
 2. Здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних і районних державних адміністрацій у зазначених областях, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, веде реєстр цих актів.
 3. Скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
 4. Перевіряє в Полтавській, Сумській та Чернігівській обласних, районних державних адміністраціях у зазначених областях, їх структурних підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
 5. Бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 6. Готує звітну інформацію (цифрову та аналітичну) за напрямком діяльності відділу до Міністерства юстиції України.
 7. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
 8. Розглядає запити (листи) органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та звернення громадян, які надходять до міжрегіонального управління з питань, що належать до повноважень відділу, в межах компетенції надає відповіді (роз’яснення).
 9. Бере участь в інформуванні населення з питань діяльності відділу.
 10. Бере участь у роботі громадської приймальні та наповненні інформаційними матеріалами офіційного вебсайту міжрегіонального управління.
 11. Забезпечує виконання постанов колегій, наказів та доручень Міністерства юстиції України за напрямком діяльності відділу.

ІV. Права та обовязки відділу

 1. Залучає з дозволу начальника міжрегіонального управління вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.
 2. Залучає до проведення перевірок, семінарських занять спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).
 3. Одержує в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів міжрегіонального управління, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що належать до компетенції відділу.
 4. У разі потреби вимагає подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних і районних державних адміністрацій у зазначених областях, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
 5. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу, міжрегіонального управління та його структурних підрозділів.
 1. Керівництво відділу
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління згідно із законодавством про державну службу.
 2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику міжрегіонального управління та першому заступнику начальника згідно з розподілом функціональних повноважень.
 3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 4. Начальник відділу повинен володіти навиками роботи з персональним комп’ютером та офісними програмами.
 5. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження начальникові міжрегіонального управління положення про відділ;

3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міжрегіонального управління;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед начальником міжрегіонального управління про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії міжрегіонального управління;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) представляє інтереси міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції відділу, у взаємовідносинах з місцевими державними адміністрації та їх структурними підрозділами, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міжрегіонального управління;

10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

11) подає начальникові міжрегіонального управління пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) виконує обов’язки щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до чинного законодавства подаються до головного територіального управління юстиції;

14) здійснює перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

15) забезпечує введення зареєстрованих нормативно-правових актів в базу «Регіональний реєстр»;

16) у разі потреби має право:

вимагати від суб’єктів нормотворення подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

складати протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення;

17) з метою забезпечення виконання покладених на нього обов’язків, організовує ділове листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами судової влади у межах наданих повноважень;

18) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 1. VI. Організація роботи відділу
 1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Відділ організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами міжрегіонального управління.
 3. Права та обов’язки посадових осіб відділу регламентуються їх посадовими інструкціями.
 4. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує заступник начальника відділу державної реєстрації нормативно-правових актів або інша уповноважена особа, на яку ці обов’язки будуть покладені наказом керівника міжрегіонального управління.

VII. Взаємовідносини відділу

Відділ взаємодіє з усіма структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, що віднесені до компетенції відділу, надає інформацію про статистичні дані роботи відділу та іншу інформацію, необхідну для планування роботи міжрегіонального управління та проведення аналізу діяльності, у встановлені терміни.