Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
В.о. завідувача сектору з питань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Манько
Лариса Михайлівна
(0532) 56-92-89

36014, м. Полтава,

вул. Соборності, 45

infobankruptcy@pl.minjust.gov.ua

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор зпитань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутства
Північно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

1. Сектор з питань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутства Північно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Сектор) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне МРУЮ).

2. Сектор у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, цим Положенням, наказами Північно-Східного МРУЮ та іншими нормативно-правовими актами.

3. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику відділу банкрутства Північно-Східного МРУЮ. Діяльність Сектору спрямовується та координується відділом банкрутства Північно-Східного МРУЮ (далі – Відділ).

4. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ з питань, віднесених до їх компетенції.

5. Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади начальником Північно-Східного МРУЮ в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».

6. Права та обов’язки посадових осіб Сектору регламентуються їх посадовими інструкціями.

 

ІІ. Основні завдання Сектору

1. Забезпечення реалізації покладеного на Північно-Східне МРУЮ завдання щодо реалізації
державної політики з питань банкрутства.

2. Забезпечення самопредставництва  Міністерства юстиції України в судах України.

3. Забезпечення самопредставництва структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, в судах України.

4. Забезпечення самопредставництва Північно-Східного МРУЮ в судах України.

5. Забезпечення самопредставництва посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ, як суб’єктів владних повноважень в судах України.

 

ІІІ. Основні функції Сектору

1. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення
процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

2. Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про
наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

3. За відповідним дорученням організовує проведення аналізу щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при відкритті провадження у справах про
банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

4. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність
арбітражного керуючого.

5. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

6. Здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами).

7. Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих.

8. Здійснює самопредставництво в судах України Міністерства юстиції України.

9. Здійснює самопредставництво в судах України структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України.

10. Здійснює самопредставництво Північно-Східного МРУЮ в судах України.

11. Здійснює самопредставництво посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ, як
суб’єктів владних повноважень в судах України.

12. Організовує та забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з
питань діяльності і організації роботи Сектору, арбітражних керуючих, здійснює прийом громадян з цих питань.

13. Здійснює заходи, спрямовані на реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

14. Звітує перед Відділом та начальником Північно-Східного МРУЮ про виконання покладених на Сектор завдань та функцій.

15. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції Сектору, передбачені законодавством.

 

ІV. Права та обов’язки Сектору

1. Сектор має право:

1) робити запити та одержувати безоплатно в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, судів та арбітражних керуючих інформацію, документи чи матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань, пов’язаних із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

2) здійснювати контроль за діяльністю арбітражних керуючих шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

3) за погодженням з керівництвом Відділу скликати та проводити наради для вирішення питань, що належать до компетенції державного органу з питань банкрутства;

4) брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Сектору.

2. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.

3. Сектор зобов’язаний:

1) забезпечувати реалізацію повноважень Північно-Східного МРУЮ у визначеній сфері;

2) належним чином виконувати приписи чинного законодавства України у визначеній сфері, у
тому числі накази, завдання і доручення Міністерства юстиції України, Північно-Східного МРУЮ.

4. Завідувач Сектору має право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Міністерства юстиції України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Північно-Східного МРУЮ з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

5) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

6) засвідчувати копії документів, що подаються до суду;

7) давати підпорядкованим працівникам обов’язкові до виконання вказівки.

5. Головні та провідні спеціалісти Сектору мають право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Міністерства юстиції України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

 3) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Північно-Східного МРУЮ з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

5) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

6) засвідчувати копії документів, що подаються до суду.

 

V. Керівництво Сектору

1. Сектор очолює завідувач, який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених цим Положенням.

2. Завідувач Сектору безпосередньо підпорядкований начальнику Відділу.

3. Завідувач Сектору:

1) розподіляє обов’язки між працівниками Сектору;

2) координує і контролює діяльність Сектору, відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

3) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Сектору;

4) готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності,  притягнення  до дисциплінарної  працівників Сектору;

5) забезпечує виконання доручень Міністра юстиції, заступників Міністра, Директора Департаменту з питань банкрутства, начальника Північно-Східного МРУЮ та його першого заступника, начальника Відділу;

6) за необхідності проводить наради у Секторі з питань, що пов’язані з його діяльністю;

7) надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Сектору, контролює хід та правильність виконання завдань;

8) координує роботу Сектору з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ;

9) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Призначення на посаду завідувача Сектору здійснюється наказом начальника Північно-Східного МРУЮ, відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством. Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» наказом начальника Північно-Східного МРУЮ.

5. Завідувач Сектору у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до його компетенції, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного МРУЮ.

6. На посаду завідувача Сектора призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

 

VІ. Організація роботи Сектору

1. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Північно-Східного МРУЮ, затверджених  встановленому порядку.

2. Сектор організовує роботу у тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ.

3. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного МРУЮ.

4. Завідувач Сектору, на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), заміщається головним або провідним спеціалістом Сектору, які тимчасово призначаються наказом Північно-Східного МРУЮ за поданням начальника Відділу.

 

VIІ. Взаємовідносини Сектору

1. Сектор, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.

2. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та його територіальними підрозділами з питань, що відносяться до їх компетенції.