Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління – начальник відділу проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Костюк Людмила Олександрівна (0542) 78-04-74

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

personal@sm.minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми)

Нищета Ганна Юріївна (0542) 78-04-74

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

personal@sm.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Відділ проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Міжрегіональне управління).
 2. Відділ забезпечує реалізацію державної політики з питань проходження державної служби в Міжрегіональному управлінні.
 3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, наказами і дорученнями Міністра юстиції України, постановами колегій Міністерства юстиції України та Міжрегіонального управління, а також Типовим Положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України   з питань державної служби від 03.03.2016 № 47  (у  редакції  Національного  агентства України з питань державної служби від 01.06.2022 № 40-22), Положенням про Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях проходження державної служби Відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного  агентства  з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
 4. За поданням начальника Міжрегіонального управління чисельність працівників Відділу визначається Міністерством юстиції України під час затвердження структури та штатної чисельності Міжрегіонального управління. Чисельність працівників Відділу має забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань і функцій.
 5. Відділ має необхідні для роботи штампи.
 6. Міжрегіональне управління створює належні умови для функціонування Відділу, забезпечує приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань проходження державної служби.

ІІ. Основні завдання Відділу

 1. Основними завданнями Відділу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом, проходження державної служби та розвитку персоналу в Міжрегіональному управлінні;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби Міжрегіонального управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) добір персоналу Міжрегіонального управління;

4) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

5) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження, припинення.

 

ІІІ. Функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури та штатної чисельності Міжрегіонального управління;

2) вносить пропозиції з питань удосконалення управління персоналом;

3) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міжрегіонального управління;

4) організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій державних службовців Міжрегіонального управління, затвердження яких належить до повноважень керівника державної служби Міжрегіонального управління, їх перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, а також надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) аналізує кількісний та якісний склад персоналу Міжрегіонального управління, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей Міжрегіонального управління;

7) готує проєкт умов проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби, включаючи спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б» і «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

8) розміщує у встановленому порядку на Єдиному порталі вакансій державної служби наказ керівника державної служби Міжрегіонального управління про оголошення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» та умови його проведення, а також інформацію про переможця (переможців) конкурсу або їх відсутність;

9) розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в Міжрегіональному управлінні, повідомляє кандидатів про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розв’язання ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору відповідно до законодавства;

10) здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання;

11) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з кадрових питань;

12) забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення персоналу Міжрегіонального управління;

13) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Міжрегіональному управлінні (у разі необхідності);

14) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

15) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Міжрегіонального управління, посадовими інструкціями та іншими документами;

16) оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

17) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу Міжрегіонального управління державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

18) обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби;

19) проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років;

20) формує графік відпусток персоналу Міжрегіонального управління, готує проєкти наказів щодо надання відпусток персоналу, веде облік відпусток;

21) у межах компетенції готує накази на відрядження персоналу Міжрегіонального управління;

22) здійснює роботу, пов'язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників Міжрегіонального управління;

23) веде військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в Міжрегіональному управлінні;

24) розглядає і готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до компетенції;

25) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу в Міжрегіональному управлінні, зокрема контролює дотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

26) організовує проведення класифікації посад державної служби в Міжрегіональному управлінні відповідно до законодавства;

27) разом з іншими структурними підрозділами Міжрегіонального управління:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

подає пропозиції керівнику державної служби щодо планування службової кар’єри державних службовців, планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності;

забезпечує внесення даних про персонал, у тому числі відомостей щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення, в інформаційну систему управління людськими ресурсами;

28) у межах компетенції оформляє і видає працівникам Міжрегіонального управління довідки з місця роботи;

29) проводить іншу роботу, розробляє і бере участь у розробленні проєктів документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

ІV. Права Відділу

 1. Відділ має право:

1) взаємодіяти з питань, що належать до компетенції, із структурними підрозділами Міжрегіонального управління, державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами;

2) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Міжрегіонального управління інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

3) брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

4) організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань, що належать до його компетенції в Міжрегіональному управлінні;

5) обробляти персональні дані фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього завдань;

6) за дорученням керівника Міжрегіонального управління представляти Міжрегіональне управління в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

 1. Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

V. Керівник Відділу

 

 1. Відділ очолює начальник.
 2. Начальник Відділу Міжрегіонального управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 4. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 5. Начальник Відділу:

1) організовує планування роботи Відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри працівників;

3) забезпечує планування навчання працівників Відділу;

4) контролює ведення діловодства у Відділі;

5) організовує та скликає наради, що належать до компетенції Відділу;

6) забезпечує виконання доручень начальника Управління персоналу Міжрегіонального управління, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Міністерства юстиції України;

7) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Відділу;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.