Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Благадир Віта Василівна (0532) 60-93-44

36014, м. Полтава,

вул. Соборності,45

infopersonnel@pl.minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Давидюк Оксана Василівна (0532) 60-93-44

36014, м. Полтава,

вул. Соборності,45

infopersonnel@pl.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Відділ організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Міжрегіональне управління).
 2. Відділ забезпечує реалізацію державної політики з питань організації роботи та розвитку персоналу в Міжрегіональному управлінні у Полтавській області.
 3. 3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, наказами і дорученнями Міністра юстиції України, постановами колегій Міністерства юстиції України та Міжрегіонального управління, а також Типовим Положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01.06.2022 № 40-22), Положенням про Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації роботи та розвитку персоналу Відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
 4. Чисельність працівників Відділу визначається Міністерством юстиції України під час затвердження структури та штатної чисельності Міжрегіонального управління. Чисельність працівників Відділу має забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань і функцій.
 5. Відділ має необхідні для роботи штампи.
 6. Міжрегіональне управління створює належні умови для функціонування Відділу, забезпечує приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань організації роботи та розвитку персоналу.

ІІ. Основні завдання Відділу

 1. Основними завданнями Відділу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом, проходження державної служби, організації роботи та розвитку персоналу в Міжрегіональному управлінні;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби Міжрегіонального управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організації роботи та розвитку персоналу;

4) добір персоналу Міжрегіонального управління;

5) розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності працівників Міжрегіонального управління;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження, припинення.

ІІІ. Функції Відділу

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції керівнику державної служби Міжрегіонального управління з питань удосконалення управління персоналом;

2) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міжрегіонального управління;

3) організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій державних службовців Міжрегіонального управління, затвердження яких належить до повноважень керівника державної служби Міжрегіонального управління, їх перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, а також надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій;

4) проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

5) аналізує кількісний та якісний склад персоналу Міжрегіонального управління, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей Міжрегіонального управління та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби Міжрегіонального управління;

6) здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання;

7) складає разом з державними службовцями Міжрегіонального управління індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальні програми професійного розвитку таких державних службовців, вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні і вносить керівнику державної служби пропозиції щодо організації професійного навчання для створення сприятливих умов професійного розвитку державних службовців;

8) здійснює моніторинг існуючих програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформує про можливість навчання за такими програмами персонал Міжрегіонального управління;

9) здійснює нарахування та облік кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за проходження професійного навчання; проводить за рішенням керівника державної служби оцінювання результативності професійного навчання державних службовців відповідно до законодавства;

10) організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

11) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з кадрових питань;

12) забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення персоналу Міжрегіонального управління;

13) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Міжрегіональному управлінні (у разі необхідності);

14) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

15) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Міжрегіонального управління, правилами внутрішнього трудового розпорядку Міжрегіонального управління, посадовими інструкціями та іншими документами;

16) оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

17) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу Міжрегіонального управління державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

18) обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби;

19) проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років;

20) формує графік відпусток персоналу Міжрегіонального управління, готує проєкти наказів щодо надання відпусток персоналу, веде облік відпусток;

21) у межах компетенції готує накази на відрядження персоналу Міжрегіонального управління;

22) здійснює роботу, пов'язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників Міжрегіонального управління, працівників державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та додатково залучених працівників;

23) розглядає і готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до компетенції;

24) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу в Міжрегіональному управлінні, зокрема контролює дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

25) разом з іншими структурними підрозділами Міжрегіонального управління забезпечує внесення даних про персонал, у тому числі відомостей щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення, в інформаційну систему управління людськими ресурсами;

26) у межах компетенції оформляє і видає працівникам Міжрегіонального управління довідки з місця роботи;

27) проводить іншу роботу, розробляє і бере участь у розробленні проєктів документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

ІV. Права Відділу

 1. Відділ має право:

1) взаємодіяти з питань, що належать до компетенції, із структурними підрозділами Міжрегіонального управління, державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами, державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами;

2) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Міжрегіонального управління, державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

3) брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

4) організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань, що належать до його компетенції в Міжрегіональному управлінні;

5) обробляти персональні дані фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього завдань;

6) за дорученням керівника Міжрегіонального управління представляти Міжрегіональне управління в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

 1. Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

V. Керівник Відділу

 

 1. Відділ очолює начальник.
 2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 4. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 5. Начальник Відділу:

1) організовує планування роботи Відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри працівників;

3) забезпечує планування навчання працівників Відділу;

4) контролює ведення діловодства у Відділі;

5) організовує та скликає наради, що належать до компетенції Відділу;

6) забезпечує виконання доручень начальника Управління персоналу Міжрегіонального управління, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Міністерства юстиції України;

7) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Відділу;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.