Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
В.о. заступника начальника Управління – начальника Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Фененко Світлана Сергіївна (0542) 78-04-58

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

viddil.notariatu@gmail.com

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату

 Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)           

 

І. Загальні положення

 Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Центральний відділ з питань нотаріату) є структурним підрозділом Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

 1. Центральний відділ з питань нотаріату у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами начальника Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, Положенням про Управління нотаріату Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, а також даним Положенням.
 2. Центральний відділ з питань нотаріату підпорядковується начальнику Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 3. Положення про Центральний відділ з питань нотаріату затверджується наказом міжрегіонального управління. Зміни і доповнення до Положення про Центральний відділ з питань нотаріату Управління з питань нотаріату вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

ІІ. Основні завдання Центрального відділу з питань нотаріату

 Реалізація державної правової політики у галузі діяльності установ нотаріату, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері діяльності нотаріату.

 1. Здійснення міжнародно – правового співробітництва в межах повноважень.
 2. Організація роботи установ нотаріату, перевірка їх діяльність та вжиття заходів до її поліпшення.
 3. Організація роботи з кадрами в установах нотаріату, підвищення їх кваліфікації.
 4. Організація розгляду звернень громадян з нотаріальних питань, що надходять до міжрегіонального управління та узагальнення результатів їх розгляду.
 5. Здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечення надання методологічної , методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
 6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи щодо діяльності установ нотаріату, їх методичне забезпечення.

 

ІІІ. Функції Центрального відділу з питань нотаріату

 1. Організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі – уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства.
 2. Забезпечує та контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів.
 3. Здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи.
 4. Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.
 5. Організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав.
 6. Контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів.
 7. Контролює своєчасність та правильність внесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату та своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру.
 8. Зупиняє, припиняє діяльність приватних нотаріусів, готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
 9. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на заняття нотаріальною діяльністю.
 10. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності.
 11. Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 12. Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення в межах своєї компетенції, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
 13. Забезпечує і контролює виконання міжнародно – правових договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних справах в межах компетенції, а також конвенцій та угод щодо діяльності установ нотаріату.
 14. Вносить пропозиції щодо розміру плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою.
 15. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.
 16. У встановленому порядку здійснює збір та узагальнення статистичної звітності про роботу установ нотаріату. Звітує перед Міністерством юстиції України про діяльність установ нотаріату.
 17. Організовує і проводить конференції, семінари, інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів.
 18. Здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги (далі – суб’єкти первинного фінансового моніторингу), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.
 19. Здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами, особами, які надають юридичні послуги), та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;
 20. Інформує Міністерство юстиції України з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; подає (за наявності) Міністерства юстиції України інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 21. Вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення.
 22. Застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 23. Забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 24. Готує статті, інформації, роз’яснення для публікацій у ЗМІ з питань діяльності Центрального відділу з питань нотаріату.
 25. Здійснює інші функції, що відповідно до чинного законодавства покладені на структурні підрозділи міжрегіональних органів юстиції з питань нотаріату.

 

IV. Права та обов’язки Центрального відділу з питань нотаріату

 1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
 3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату завдань.
 4. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Нотаріальної палати України за їхньою згодою.
 5. Вносити начальнику Управління нотаріату пропозиції щодо організації діяльності та з питань удосконалення роботи з метою забезпечення належного виконання завдань, покладених на Центральний відділ з питань нотаріату.
 6. Доводити до відома Управлінням нотаріату доповідні та аналітичні записки щодо реалізації покладених на відділ завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату.
 7. Здійснювати перевірки в установах нотаріату та приватних нотаріусів областей.
 8. Здійснювати перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги.

 

V. Керівництво Центрального відділу з питань нотаріату

Центральний відділ очолює заступник начальника Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) – начальник Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (далі – начальник Центрального відділу з питань нотаріату), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

 1. Начальник Центрального відділу з питань нотаріату:

1) забезпечує виконання завдань і функцій покладених на Центральний відділ з питань нотаріату, відповідно до цього Положення;

2) вносить начальнику Управління нотаріату пропозиції щодо заохочення працівників Центрального відділу з питань нотаріату або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3) забезпечує виконання доручень начальника Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), начальника міжрегіонального управління юстиції та його заступників, Міністерства юстиції України,

4) організовує, спрямовує та контролює роботу Центрального відділу з питань нотаріату відповідно до цього Положення та планів роботи міжрегіонального управління юстиції, про що звітує начальнику Управління нотаріату, Першому заступнику начальника міжрегіонального управління юстиції та начальнику міжрегіонального управління юстиції;

4) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівникам Центрального відділу з питань нотаріату;

5) розробляє посадові інструкції працівників Центрального відділу з питань нотаріату, розподіляє між ними обов’язки та визначає їх повноваження і ступінь відповідальності;

7) проводить оперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю Управління нотаріату;

8) звітує перед начальником міжрегіонального управління про виконання покладених на Управління нотаріату завдань та планів роботи;

9) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Центрального відділу з питань нотаріату;

10) організовує роботу щодо первинного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію та іншої кореспонденції;

11) здійснює інші повноваження відповідно до норм чинного законодавства.

 1. У випадку відсутності начальника Центрального відділу з питань нотаріату у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, обов’язки начальника Центрального відділу з питань нотаріату виконує головний спеціаліст Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату.

 

VI. Організація роботи Центрального відділу з питань нотаріату

 1. Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату здійснює свою роботу відповідно до планів роботи Управління нотаріату, затверджених належним чином.
 2. Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату організовує роботу у взаємодії з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління.
 3. Працівники Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником міжрегіонального управління.
 4. Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату складає графіки проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, надає пропозиції щодо складу комісії.

 

VII. Взаємовідносини Центрального відділу з питань нотаріату

 1. Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції Управління нотаріату.
 2. Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату взаємодіє зі структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, віднесених до компетенції Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату.