Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Петрик
Василь Романович
(0542) 78-06-67

40000, м. Суми,

вул. Петропавлівська, 75

info_udr@sm.minjust.gov.ua

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації
Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 

 1. Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне міжрегіональне управління) без статусу юридичної особи.
 2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління державної реєстрації) та начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

 

 1. Забезпечення належної комунікації Управління державної реєстрації з суб’єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і суб’єктами державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, розташованих на території Сумської, Полтавської та Чернігівської областей (далі – суб’єкти державної реєстрації), з питань державної реєстрації.
 2. Забезпечення організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації.

 

 

ІІІ. Функції Відділу

 

 1. Вивчає та узагальнює практику застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – у сфері державної реєстрації).
 2. Здійснює підготовку та проводить навчальні заходи (семінари, лекції, тренінги, тощо) із державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації, інших суб’єктів, які здійснюють приймання/видачу документів у сфері державної реєстрації, з питань державної реєстрації.
 3. Здійснює заходи з доведення до відома суб’єктів державної реєстрації нормативно-правових актів та роз’яснень Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації.
 4. Вивчає зміни у законодавстві у сфері державної реєстрації та шляхи їх впровадження.
 5. Вивчає проблемні питання, які виникають у сфері державної реєстрації, та шляхи їх вирішення.
 6. Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері державної реєстрації.
 7. Веде облік суб’єктів державної реєстрації.
 8. Здійснює підготовку, з метою доведення до відома суб’єктів державної реєстрації, матеріалів щодо методологічного та інформаційного забезпечення суб’єктів державної реєстрації.
 9. Готує інформацію за результатами розгляду звернень суб’єктів державної реєстрації, юридичних та фізичних осіб.
 10. Готує інформацію у сфері державної реєстрації для її розміщення на веб-сайті Північно-Східного міжрегіонального управління та поширення через засоби масової інформації.
 11. Готує звітність, що стосується роботи Відділу.
 12. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

 

IV. Права та обов’язки Відділу

 1. Відділ має право:

1) одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств усіх форм власності та їх посадових осіб, структурних підрозділів Північно-Східного міжрегіонального управління, нотаріусів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань та функцій;

2) ініціювати та за дорученням керівництва брати участь у нарадах та інших заходах з питань, які належать до його компетенції, що проводяться в Північно-Східному міжрегіональному управлінні та в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах;

3) залучати представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

4) користуватись в межах компетенції наявними інформаційними базами Міністерства юстиції України.

 1. Обов’язки Відділу:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;

2) дотримання виконання планів роботи Північно-Східного міжрегіонального управління;

3) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, основ діловодства, правил ділового етикету, основних принципів роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами, законодавства з питань охорони праці, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці;

4) не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 1. V. Керівництво Відділу
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління за поданням начальника Управління державної реєстрації.
 2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Начальник Відділу:

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує планування роботи Відділу та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу;

2) за дорученням начальника Північно-Східного міжрегіонального управління або начальника Управління державної реєстрації представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

3) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністерства юстиції України, начальника міжрегіонального управління і начальника Управління державної реєстрації;

4) звітує перед начальником Північно-Східного міжрегіонального управління і начальником Управління державної реєстрації щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи;

5) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у Відділі;

6) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

7) вносить пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

8) бере участь у нарадах, колегіях, семінарах та інших заходах, що проводяться Північно-Східним міжрегіональним управлінням, Управлінням державної реєстрації, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;

9) має доступ до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, з метою виконання завдань, покладених на Відділ;

10) організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

11) виконує інші завдання у тому числі доручення, покладені на нього начальником Управління державної реєстрації.

VI. Організація роботи Відділу

 

 1. На посади працівників Відділу призначаються в установленому порядку громадяни України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» Північно-Східного міжрегіонального управління або в іншому, визначеному законодавством порядку.
 2. Робота Відділу регламентується Положеннями про Відділ та Управління державної реєстрації.
 3. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління.
 4. Порядок організації роботи Відділу визначається правилами внутрішнього службового розпорядку та затвердженим графіком роботи Відділу.
 5. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених належним чином.
 6. Працівники Відділу виконують обов’язки начальника Відділу та спеціалістів Відділу у разі їх відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо).

 

VII. Взаємовідносини Відділу

 1. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління, а також органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами державної реєстрації, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з питань, віднесених до його компетенції.
 2. Відділ взаємодіє з державними підприємствами Міністерства юстиції України.