Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Рокач Євгенія Михайлівна  (0462) 77-51-31
77-44-66

14000, м. Чернігів,

пр. Миру, 43

legaljust@cn.minjust.gov.ua

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області
Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 

 1. Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (надалі – Відділ) діє у складі Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне міжрегіональне управління), є його структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію повноважень у сферах державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.
 2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (надалі – Управління державної реєстрації).
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами Міністерства юстиції України, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Документування діяльності Відділу здійснюється державною мовою.

ІІ. Основні завдання Відділу

 

 1. Реалізація державної політики у сферах державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.
 2. Розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації для розгляду Міністерству юстиції України.

ІІІ. Функції Відділу

 1. Здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.
 2. Здійснює відповідно до закону державну реєстрацію статутів територіальних громад сіл, селищ, міст.
 3. Надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля.
 4. Веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань.
 5. У випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду.
 6. Здійснює ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру громадських формувань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
 7. Веде звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Міністерства юстиції України.
 8. Веде облік заяв з питань державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст.
 9. Забезпечує зберігання архівного фонду.
 10. Здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів для запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення.
 11. Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України здійснення контролю за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України.
 12. Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, з метою їх подальшого подання на розгляд Мін’юсту.
 13. Здійснює заходи з підвищення кваліфікації працівників центрів надання адміністративних послуг та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, їх бюро, які здійснюють прийняття та видачу документів з питань державної реєстрації громадських організацій як фронт-офіси.
 14. Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань законодавства у сферах державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, друкованих засобів масової інформації, у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру.
 15. Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, адвокатських запитів, тощо.
 16. Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію та доступ до публічної інформації, що належить до компетенції Відділу.
 17. У межах своєї компетенції бере участь у підготовці наказів та інших актів Управління державної реєстрації.
 18. Забезпечує у межах своєї компетенції, не розголошення персональних даних осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.
 19. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

IV. Права та обов’язки Відділу

 1. Відділ має право:
 • одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, структурних підрозділів Північно-Східного міжрегіонального управління інформацію, документи, матеріали, статистичні дані тощо, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і функцій;
 • залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;
 • мати доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, з метою виконання функцій, визначених цим Положенням;
 • представляти Північно-Східне міжрегіональне управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Відділу, а також представляти інтереси Північно-Східного міжрегіонального управління у судах України;
 • вносити керівнику Управління державної реєстрації пропозиції з питань організації роботи Відділу;
 • приймати участь у роботі Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Північно-Східному міжрегіональному управлінні, у разі включення до складу Комісії;
 • у межах своєї компетенції брати участь у підготовці наказів та інших документів Північно-Східного міжрегіонального управління.
 1. Відділ при здійсненні повноважень та завдань, покладених на нього, повинен дотримуватись вимог законодавства України, цього Положення, встановлених правил ведення діловодства.
 2. Відділ зобов’язаний забезпечувати реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.
 3. Відділ забезпечує зберігання документів та інформації, яка містить персональні дані і не підлягає розголошенню, що знаходиться у його розпорядженні та стала відома під час здійснення повноважень та завдань, покладених на нього.

V. Керівництво Відділу

 1. Відділ очолює начальник відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (надалі – начальник Відділу).
 2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Начальника Відділу:
 • очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результат діяльності Відділу;
 • забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної державної адміністрації, керівника Північно-Східного міжрегіонального управління та Управління державної реєстрації;
 • здійснює ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру громадських формувань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
 • здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, державну реєстрацію статутів територіальних громад сіл, селищ, міст;
 • надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;
 • погоджує правові висновки з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;
 • організовує роботу Відділу для виконання завдань, покладених на нього законодавством України;
 • планує роботу Відділу та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;
 • звітує про роботу Відділу перед начальником Управління державної реєстрації та Північно-Східного міжрегіонального управління щодо виконання покладених на нього завдань та планів роботи;
 • забезпечує дотримання вимог виконавської та трудової дисципліни працівниками Відділу;
 • розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;
 • бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться Північно-Східним міжрегіональним управлінням, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;
 • організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;
 • організовує розгляд запитів, доручень Міністерства юстиції України, установ та організацій, розгляд звернень (скарг, пропозицій), запитів на публічну інформацію, адвокатських запитів з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
 • готує інформацію для розміщення у засобах масової інформації з метою інформування населення про діяльність Відділу;
 • здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу вимог законодавства з питань захисту конфіденційної інформації;
 • повинен дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;
 • вносить начальнику Управління державної реєстрації пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;
 • повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку; правил етичної поведінки державного службовця, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту;
 • Постійно займається підвищенням свого професійного рівня, самоосвітою;
 • виконує обов’язки начальника Управління державної реєстрації у разі його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо).
 • виконує інші завдання у тому числі доручення, покладені на нього начальником Управління державної реєстрації;

VI. Організація роботи Відділу

 

 1. На посади працівників Відділу призначаються в установленому порядку громадяни України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” Північно-Східного міжрегіонального управління або в іншому, визначеному законодавством порядку.
 2. Робота Відділу регламентується Положеннями про Відділ та Управління державної реєстрації.
 3. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління.
 4. Порядок організації роботи Відділу визначається правилами внутрішнього службового розпорядку та затвердженим графіком роботи Відділу.
 5. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених належним чином.
 6. Працівники Відділу виконують обов’язки начальника Відділу та спеціалістів Відділу, у разі їх відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо).

VII. Взаємовідносини Відділу

 1. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління, а також органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами державної реєстрації, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, з питань, віднесених до його компетенції.
 2. Взаємодіє з державними підприємствами Міністерства юстиції України.
 3. Взаємодіє з центрами надання адміністративних послуг та центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, їх бюро, в частині забезпечення прийняття та видачі ними документів з питань державної реєстрації громадських організацій як фронт-офісами.