Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу оплати праці Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Гребенюк
Олена
Вікторівна
(0542) 78-04-66

40003, м.Суми,вул. Г.Кондратьєва, 28

o.hrebeniuk@sm.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ оплати праці Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 

 1. Відділ оплати праці Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Відділ підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення.

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

 1. Проведення нарахування заробітної плати, допомоги з тимчасової втрати працездатності та інші нарахування працівникам структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління.
 2. Здійснення нарахування та своєчасне перерахування платежів до Державного та місцевого бюджету, внесків на державне соціальне страхування.

                                     ІІІ. Функції відділу

 1. Здійснює приймання та контроль первинної документації.
 2. Забезпечує своєчасне нарахування заробітної плати, інших соціальних виплат працівникам міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 3. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, інших соціальних виплат працівникам міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 4. Здійснює дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов’язання, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
 5. Перераховує в повному обсязі податки до Державного і місцевих бюджетів.
 6. Контролює видатки на оплату праці працівникам структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління в межах затверджених Міністерством юстиції кошторисів.
 7. Здійснює формування особових розрахунково-платіжних відомостей, довідок про заробітну плату працівникам міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 8. 8. Складає та подає періодичну звітність до фондів у порядку, встановленому законодавством.
 1. Права та обов’язки відділу

 

 1. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, інформації, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
 2. Дотримуватися вимог законодавства з питань ведення обліку оплати праці.

 

Керівництво відділу

 1. Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення, організовує, спрямовує та контролює роботу відділу відповідно до планів роботи.
 2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.

3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування», або інших прирівняних до них спеціальностей, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

 1. Начальник відділу:

1) контролює, організовує роботу відділу відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділу;

3) розробляє та подає на погодження начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення міжрегіонального управління посадові інструкції працівників відділу;

4) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

5) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання обов’язків;

6) здійснює контроль за цільовим використанням фінансових, інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

7) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

8) проводить виробничі та оперативні наради у відділі з питань, пов’язаних з роботою даного відділу;

9) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;

11) координує роботу з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції відділу;

12) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на відділ завдань.

Організація роботи відділу

 1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Відділ організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та підвідомчими установами міжрегіонального управління.
 3. Працівники відділу працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини відділу

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції відділу.