Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу господарського забезпечення Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Давиденко
Олена
Вікторівна
(0542) 78-04-67

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

o.davydenko@sm.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ господарського забезпечення Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 1. Відділ господарського забезпечення Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Відділ підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення.

ІІ. Основні завдання відділу

 1. 1. Здійснення матеріально – технічного, транспортного, господарського забезпечення роботи міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 2. Підтримання належного внутрішнього порядку, забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення в приміщеннях міжрегіонального управління структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 3. Забезпечення збереження матеріальних цінностей, проведення ремонтів і технічне обслуговування приміщень міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.

ІІІ. Функції відділу

 1. Здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 2. Здійснює збереження матеріалів, основних засобів та швидкозношуваних предметів, призначених для забезпечення діяльності міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 3. Забезпечує працівників меблями, канцелярськими товарами, друкованою продукцією, папером, організаційною технікою та іншим інвентарем.
 4. Забезпечує своєчасне обслуговування, заправку, ремонт організаційної техніки та роботу локальної мережі міжрегіонального управління.
 5. Здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв’язку в приміщеннях міжрегіонального управління, структурних підрозділах та підвідомчих установах.
 6. Проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем електро-, водо-, тепло- постачання приміщень міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 7. Контролює утримання службових приміщень у належному технічному, санітарному та протипожежному стані.
 8. Здійснює організаційні заходи і контроль за станом охорони адміністративних будинків, службових приміщень, майна міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 9. Забезпечує необхідний ремонт приміщень, меблів та іншого інвентарю.
 10. Організовує виконання підготовчих робіт при проведенні капітального і поточних ремонтів службових приміщень. Приймає участь у складі комісії по прийому в експлуатацію відремонтованих службових приміщень.
 11. Контролює та організовує роботу водіїв у міжрегіональному управлінні.
 12. Здійснює матеріально-технічне забезпечення та обслуговування автотранспорту.
 13. Оформляє необхідну технічну документацію при прийманні-передачі (реалізації, списанні) автотранспорту.
 14. Забезпечує відповідних робітників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативних положень.
 15. Заключає договори, пов’язані з господарською діяльністю міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 16. Узагальнює заявки структурних підрозділів та підвідомчих установ на матеріально-технічне забезпечення.
 17. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей.
 18. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів, що стосуються роботи відділу.
 19. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє відділ та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 20. У межах покладених на відділ обов’язків проводить роботу з організації процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб міжрегіонального управління.

Права та обов’язки відділу

 1. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, інформації, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
 2. Вимагати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління дотримання лімітного використання енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів та інших витрат для їх утримання.
 3. Дотримуватися вимог законодавства при виконанні покладених на відділ завдань.

Керівництво відділу

 1. Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення, організовує, спрямовує та контролює роботу відділу відповідно до планів роботи.
 2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.

3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.4. Начальник відділу:

1) контролює, організовує роботу відділу відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділу;

3) розробляє та подає на погодження начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення міжрегіонального управління посадові інструкції працівників відділу;

4) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

5) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання обов’язків;

6) здійснює контроль за використанням інформаційних, матеріальних та трудових ресурсів, збереженням майна;

7) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

8) проводить виробничі та оперативні наради у відділі з питань, пов’язаних з роботою даного відділу;

9) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;

11) координує роботу з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції відділу;

12) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на відділ завдань.

Організація роботи відділу

 1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Відділ організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та підвідомчими установами міжрегіонального управління.
 3. Працівники відділу працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини відділу

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції відділу.