Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Сигута
Світлана Анатоліївна
(0462) 67-28-86 14000, м.Чернігів,

пр.Миру, 43

s.syhuta@cn.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 1. Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Відділ підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення.

ІІ. Основні завдання відділу

 1. Забезпечення реалізації покладених на міжрегіональне управління завдань щодо організації, ведення бухгалтерського обліку у структурних підрозділах та підвідомчих установах у Чернігівській області.
 2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

 

                                     ІІІ. Функції відділу

 1. Здійснює контроль за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 2. Приймає участь у розробленні та формуванні плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру у Чернігівській області.
 3. Приймає учать у розробленні та формуванні плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг у Чернігівській області.
 4. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у

Чернігівській області.

 1. Організовує роботу по прийому, перевірці та опрацюванню первинної документації з бухгалтерського обліку структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 2. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку.
 3. Забезпечує участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 4. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє відділ, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Права та обов’язки відділу

 1. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
 2. Дотримуватися вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку.

 

Керівництво відділу

 1. Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення, організовує, спрямовує та контролює роботу відділу відповідно до планів роботи.
 2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.

3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», “Менеджмент" галузі знань «Управління та адміністрування», або інших прирівняних до них спеціальностей, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.4. Начальник відділу:

1) контролює, організовує роботу відділу відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділу;

3) розробляє та подає на погодження начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення міжрегіонального управління посадові інструкції працівників відділу;

4) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

5) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання обов’язків;

6) здійснює контроль за правильним та достовірним відображенням у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, що проводяться установою;

7) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

8) проводить виробничі та оперативні наради у відділі з питань, пов’язаних з роботою даного відділу;

9) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;

11) координує роботу з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції відділу;

12) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на відділ завдань.

Організація роботи відділу

 1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Відділ організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та підвідомчими установами міжрегіонального управління.
 3. Працівники відділу працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини відділу

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції відділу.