Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Світлична
Надія Іванівна
(0542) 78-04-00

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

n.svitlychna@sm.minjust.gov.ua

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського
обліку та звітності Управління бухгалтерського обліку, фінансового та
господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.

3. Відділ підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення.

 

ІІ. Основні завдання відділу

1. Забезпечення реалізації покладених на міжрегіональне управління завдань щодо організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та іншої звітності.

2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

                                                              ІІІ. Функції відділу

1. Розробляє методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

2. Здійснює контроль за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, у тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3. Здійснює дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов’язання, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

4. Перераховує в повному обсязі податки до Державного і місцевих бюджетів.

5. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну та іншу звітність, в порядку, встановленому нормативними актами.

6. Приймає участь у розробленні та формуванні плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру.

7. Приймає учать у розробленні та формуванні плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг.

8. Забезпечує збереження державної власності та суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни.

9. Здійснює контроль за зберіганням матеріальних цінностей міжрегіонального управління та його підвідомчих установ.

10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

12. Здійснює видатки на утримання структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління в межах затверджених Міністерством юстиції кошторисів.

13. Організовує роботу по прийому, перевірці та зведенню бухгалтерської звітності підвідомчих установ.

14. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

15. Складає зведену бухгалтерську звітність та забезпечує своєчасне подання її у
Міністерство юстиції України та Головне Управління державної казначейської служби
у Сумській області.

16. Здійснює систематичний контроль за дотриманням Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності.

17. Забезпечує своєчасне оформлення та подання платіжних документів в Головне Управління державної казначейської служби у Сумській області.

18. Забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух бюджетних коштів у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління.

19. Забезпечує участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління.

20. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Управління, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 


IV. Права та обов’язки відділу

1. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

 

V. Керівництво відділу

1. Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення, організовує, спрямовує та контролює роботу відділу відповідно до планів роботи.

2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.

3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування», або інших прирівняних до них спеціальностей, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

4. Начальник відділу:

1) контролює, організовує роботу відділу відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділу;

3) розробляє та подає на погодження начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення міжрегіонального управління посадові інструкції працівників відділу;

4) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

5) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання обов’язків;

6) здійснює контроль за правильним та достовірним відображенням у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, що проводяться установою;

7) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

8) проводить виробничі та оперативні наради у відділі з питань, пов’язаних з роботою даного відділу;

9) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;

11) координує роботу з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції відділу;

12) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на відділ завдань.

 

VI. Організація роботи відділу

1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.

2. Відділ організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та
підвідомчими установами міжрегіонального управління.

3. Працівники відділу працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

4. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

 

VII. Взаємовідносини відділу

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції відділу.