Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору господарського забезпечення у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Романченко Роман Вікторович (0462) 60-45-99 14000, м.Чернігів,

пр.Миру, 43

mtz@cn.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор господарського забезпечення у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 

 1. Сектор господарського забезпечення у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення (далі – сектор) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
 2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Сектор підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення.

 

ІІ. Основні завдання сектору

 

 1. 1. Здійснення матеріально – технічного, транспортного, господарського забезпечення роботи структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 2. Підтримання належного внутрішнього порядку, забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення в приміщеннях структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 3. Забезпечення збереження матеріальних цінностей, проведення ремонтів і технічне обслуговування в приміщеннях структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.

ІІІ. Функції сектору

 

 1. Здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 2. Здійснює збереження матеріалів, основних засобів та швидкозношуваних предметів, призначених для забезпечення діяльності структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 3. Забезпечує своєчасне обслуговування, заправку, ремонт організаційної техніки та роботу локальної мережі структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 4. Здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв’язку в приміщеннях структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 5. Проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем електро-, водо-, тепло- постачання приміщень структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.
 6. Контролює утримання службових приміщень у належному технічному, санітарному та протипожежному стані.
 7. Здійснює організаційні заходи і контроль за станом охорони адміністративних будинків, службових приміщень, майна міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ у Чернігівській області.
 8. Організовує виконання підготовчих робіт при проведенні капітального і поточних ремонтів службових приміщень. Приймає участь у складі комісії по прийому в експлуатацію відремонтованих службових приміщень структурних підрозділів та підвідомчих установ у Чернігівській області.
 9. Контролює та організовує роботу водія.
 10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей у приміщеннях структурних підрозділів та підвідомчих установ у Чернігівській області.
 11. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів, що стосуються роботи сектору у Чернігівській області.
 12. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє сектор та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 13. У межах покладених на сектор обов’язків проводить роботу з організації процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління у Чернігівській області.

 

Права та обов’язки сектору

 

 1. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, інформації, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.
 2. Вимагати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління дотримання лімітного використання енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів та інших витрат для їх утримання у Чернігівській області.
 3. Дотримуватися вимог законодавства при виконанні покладених на відділ завдань.

Керівництво сектору

 1. Сектор очолює завідувач, який підпорядковується начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення, організовує, спрямовує та контролює роботу сектору відповідно до планів роботи.
 2. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.
 3. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

4. Завідувач сектору:

1) контролює, організовує роботу сектору відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками сектору;

3) розробляє та подає на погодження начальнику Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення міжрегіонального управління посадові інструкції працівників сектору;

4) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору;

5) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками сектору з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання обов’язків;

6) здійснює контроль за використанням інформаційних, матеріальних та трудових ресурсів, збереженням майна;

7) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

8) проводить виробничі та оперативні наради у відділі з питань, пов’язаних з роботою даного сектору;

9) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;

10) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до сектору;

11) координує роботу з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції сектору;

12) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на сектор завдань.

Організація роботи сектору

 1. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Сектор організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та підвідомчими установами міжрегіонального управління.
 3. Працівники сектору працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. У випадку відсутності завідувача сектору у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини сектору

 

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління з питань, що належать до компетенції сектору.