Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції Школа Оксана Сергіївна (0542) 66-19-01

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

o.shkola@sm.minjust.gov.ua


“Гаряча" телефонна лінія –  (0542) 66-19-01

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Сектор з питань запобігання і виявлення корупції (далі − Сектор) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – МРУМЮ) Міністерства юстиції України (далі – Міністерство), який забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, інших правопорушень у всіх сферах діяльності МРУМЮ.
 2. Сектор є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом МРУМЮ, що безпосередньо підпорядковується начальнику МРУМЮ.
 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 17 березня 2020 року № 102/20, а також цим Положенням.
 4. Сектор підзвітний начальнику МРУМЮ та підзвітний і підконтрольний начальнику Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства (далі – Відділ).
 5. Координація діяльності в межах компетенції та здійснення аналізу ефективності діяльності Сектору здійснюється Відділом.
 6. Сектор розміщується в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки та санітарним нормам, а також забезпечені належними умовами збереження інформації з обмеженим доступом.
 7. Для виконання на належному рівні завдань і функцій, покладених на Сектор, за ним може закріплюватися службовий автотранспорт. Сектор забезпечується оргтехнікою, засобами відео-, аудіоконтролю й зв’язку, сучасною комп’ютерною та іншою необхідною технікою.
 8. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.
 9. Діловодство у Секторі здійснюється відповідно до вимог законодавства та відомчих нормативно-правових актів Міністерства.
 10. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення Сектору здійснюється у межах видатків Державного бюджету України, передбачених на утримання МРУМЮ на відповідний рік.
 11. Працівникам Сектору забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

ІІ. Основні завдання Сектору

 1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в МРУМЮ.
 2. Виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності МРУМЮ та надання рекомендацій щодо їх усунення.
 3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника МРУМЮ і Національне агентство з питань запобігання корупції (далі-Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 5. Проведення перевірки в МРУМЮ факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та повідомлення Національного агентства про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій.
 6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками МРУМЮ.
 7. Забезпечення захисту працівників МРУМЮ, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку безпосереднього керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
 8. Інформування начальника МРУМЮ, Національного агентства та інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 9. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.
 10. Здійснення аналітичної і організаційної роботи у сфері запобігання та виявлення корупції.
 11. Запобігання зловживанням та попередження інших службових правопорушень в МРУМЮ.

III. Основні функції

 1. 1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону, а також здійснює контроль за їх проведенням.
 2. Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції МРУМЮ.
 3. Надає структурним підрозділам та їх працівникам МРУМЮ методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 4. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує начальника МРУМЮ і Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 5. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у МРУМЮ (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.
 6. Надає працівникам МРУМЮ консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 7. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.
 8. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.
 9. Надає працівникам МРУМЮ або особам, які проходять у МРУМЮ службу чи навчання або виконують певну роботу методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.
 10. Організовує отримання та первинну обробку (аналіз та спрямування за належністю) заяв та повідомлень про порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб МРУМЮ (тих, що надходять спеціальними каналами зв’язку: засобами електронного зв’язку, через офіційний вебсайт та через гарячу лінію).
 11. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками МРУМЮ отриманих через внутрішні та регулярні канали, а також через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв’язку у терміни, передбачені чинним законодавством.
 12. Інформує начальника МРУМЮ, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб’єкта.
 13. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником МРУМЮ корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.
 14. Повідомляє у письмовій формі начальника МРУМЮ про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками МРУМЮ з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону.
 15. Інформує Національне агентство у разі не направлення кадровою службою МРУМЮ завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 16. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
 17. Проводить службові розслідування самостійно або із залученням інших працівників МРУМЮ.
 18. За дорученням начальника МРУМЮ, начальника Відділу бере участь у будь-яких планових та позапланових перевірках структурних підрозділів МРУМЮ.
 19. Веде облік працівників МРУМЮ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 20. Візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.
 21. Надає Відділу до 03 лютого та до 03 серпня звітного року зведену інформацію про діяльність Сектору.
 22. Щороку до 05 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Відділу інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону.
 23. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
 24. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Сектору.
 25. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Сектор завдань.

IV. Права Сектору

 1. Витребoвувати відповідно до пункту 1 частини другої статті 539 Закону від структурних підрозділів МРУМЮ документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії.
 2. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі заступників начальника МРУМЮ.
 3. Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб, а також виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.
 4. Отримувати від посадових та службових осіб МРУМЮ, усні та письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також в разі проведення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень.
 5. Мати доступ та витребовувати в разі необхідності в установленому порядку для виконання покладених на Сектор завдань документів та інформації в тому числі з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю, розпорядником яких є МРУМЮ з урахуванням обмежень, встановлених законом.
 6. Брати участь та проводити для працівників МРУМЮ внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.
 7. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками МРУМЮ, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.
 8. Надсилати запити до структурних підрозділів МРУМЮ з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.
 9. Вносити подання начальнику МРУМЮ про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів.
 10. Проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в структурних підрозділах МРУМЮ.
 11. Надсилати запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, правоохоронних органів, громадських організацій, правоохоронних органів зарубіжних країн і міжнародних організацій з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.
 12. Під час виконання покладених завдань залучати в установленому порядку працівників, науковців та експертів інших структурних підрозділів МРУМЮ.
 13. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, установлених законодавством, працівники Сектору мають право на безперешкодний доступ за посвідченням, що підтверджує посадову особу, до приміщень та адмінбудівель МРУМЮ, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
 14. Інформувати начальника МРУМЮ про факти залучення працівників Сектору до виконання заходів, що не належать до їх завдань та функцій, установлених цим Положенням, виходять за межі їх компетенції, а також про випадки ненадання документів, інших матеріалів, необхідних для виконання службових повноважень, або в інший спосіб перешкоджають законній діяльності працівників Сектору з боку керівників та працівників МРУМЮ для вжиття відповідних заходів реагування.
 15. Співпрацювати з правоохоронними органами і спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції Сектору.
 16. Представляти МРУМЮ у відносинах з іншими органами державної влади, установами, організаціями та підприємствами з питань, віднесених до компетенції Сектору.
 17. Надавати пропозиції начальнику МРУМЮ щодо покращення роботи Сектору.
 18. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів МРУМЮ та надавати інформацію про них начальнику МРУМЮ.

V. Завідувач Сектору

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником МРУМЮ або посадовою особою, яка виконує його обов’язки. Завідувач Сектору безпосередньо підпорядковується начальнику МРУМЮ.
 2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями в галузі знань «Право», досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Завідувач Сектору повинен знати Конституцію України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», закони України, що стосуються діяльності Міністерства юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, порядок підготовки та внесення змін до проєктів нормативно-правових актів, сучасні методи управління персоналом, правила охорони праці та протипожежного захисту.
 4. Завідувач Сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю Сектору, організовує, спрямовує і контролює роботу Сектору з урахуванням плану роботи МРУМЮ, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів;

2) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектору завдань і функцій, удосконалення форм і методів його роботи;

3) визначає основні напрями діяльності, характер роботи працівників Сектору відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

4) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Сектору, підготовку та проведення аналітичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5) заслуховує на оперативних нарадах звіти працівників Сектору з виконання заходів з основних напрямів діяльності, уживає заходів щодо усунення недоліків у цьому напрямі діяльності;

6) організовує підготовку матеріалів та за наявності підстав вносить пропозиції начальнику МРУМЮ щодо їх розгляду на нарадах, забезпечує виконання прийнятих рішень;

7) організовує в межах компетенції Сектору виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і службових доручень керівництва Міністерства, МРУМЮ, Відділу;

8) визначає окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

9) здійснює особистий прийом, розгляд звернень громадян, звернень народних депутатів України у межах компетенції Сектору, повідомлень у засобах масової інформації;

10) організовує роботу з оприлюднення публічної інформації з питань, що належать до компетенції Сектору;

11) підписує службову кореспонденцію Сектору, візує документи в межах компетенції Сектору;

12) подає відповідно до законодавства пропозиції начальнику МРУМЮ про вдосконалення організаційної структури Сектору, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками Міністерства працівників, а також вирішує інші питання службової діяльності;

13) забезпечує додержання режиму секретності та здійснює постійний контроль за охороною державної таємниці в діяльності Сектору;

14) за дорученням начальника МРУМЮ представляє МРУМЮ в органах державної влади, громадських, наукових, міжнародних та інших організаціях з питань, що стосуються діяльності Сектору;

15) виконує інші завдання і службові доручення начальника МРУМЮ.

 1. Несе персональну відповідальність перед начальником МРУМЮ, начальником Відділу за виконання завдань, покладених на Сектор.
 2. Завідувач Сектору має права і виконує обов’язки відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства України.
 3. Завідувач Сектору відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Сектор завдань та доручень керівництва Міністерства, начальника МРУМЮ, Відділу.