Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору з питань цивільного захисту та охорони праці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Лихобаба
Світлана Володимирівна
(0542) 78-04-50

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

s.lykhobaba@sm.minjust.gov.ua

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту та охорони праці 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)           

 

І. Загальні положення

 1. Сектор з питань цивільного захисту та охорони праці Північно-Східного міжрегіонального


управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – сектор) є структурним підрозділом міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління).

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і дорученнями Міністерства юстиції України та міжрегіонального управління, іншими нормативними актами у сфері цивільного захисту та з питань охорони праці та цим Положенням.

3. Сектор безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника міжрегіонального управління.

4. До працівників сектора можуть застосовуватись заохочення, які передбачені Законом України «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України, що містяться у Колективному договорі та Правилах службового розпорядку.

5. Працівники сектору несуть відповідальність згідно з законодавством України за невиконання чи
неналежне виконання покладених на них службових обов’язків.

6. Склад сектору встановлюється відповідно до штатного розпису.   

7. Положення про Сектор затверджується наказом начальника міжрегіонального управління. Зміни і доповнення до Положення про сектор вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

ІІ. Основні завдання сектору

1. Забезпечує реалізацію державної правової політики у сферах цивільного захисту та з питань охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Здійснює контроль за виконанням доручень, покладених на сектор.

3. Організовує відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, запобігання нещасним випадкам у міжрегіональному управлінні, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю чи здоров’ю працівників.

4. Контролює дотримання працівниками міжрегіонального управління вимог законодавства з
питань цивільного захисту та охорони праці.      

5. Здійснює інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту та охорони праці.   

 

ІІІ. Функції сектору

 1. Організовує дотримання вимог Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінета Міністрів України, наказів та доручень Міністерства юстиції України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказів та доручень начальника міжрегіонального управління у сфері цивільного захисту населення та охорони праці.  

2. Виконує заходи у сфері цивільного захисту на об’єктах міжрегіонального управління.

3. Готує проекти наказів міжрегіонального управління щодо організації та реалізації заходів цивільного захисту та охорони праці. Контролює в межах компетенції виконання наказів з питань цивільного захисту та охорони праці.

4. Розробляє проєкти нормативно-правових актів та інші документи з питань цивільного захисту, в тому числі і ті, які містять відомості, що становлять державну таємницю з грифом «цілком таємно» і «таємно».

5. Готує проект плану основних заходів цивільного захисту міжрегіонального управління на рік.

6. Забезпечуєрозробку планів у сфері цивільного захисту міжрегіонального управління на
мирний час та особливий період.

7. Контролює виконання заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці на робочих місцях, колективним договором та заходами, прямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій.

8. Сприяє проведеннюпрофілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних
факторів, запобігання нещасним випадкам на робочих місцях, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

9. Своєчасно проводить навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони
праці.

10. Організовує проходження посадовими особами міжрегіонального управління, задіяними у сфері цивільного захисту, навчання з питань цивільного захисту. Готує план-графік проведення об’єктових навчань і тренувань, організовує його виконання.

11. Контролює дотримання у належному безпечному стані території міжрегіонального управління та його структурних підрозділів, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок.

12. Веде облік та проводить аналіз причин травматизму на робочих місцях, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

13. Організовує підготовку інформаційних стендів, скликає наради, семінари з питань цивільного
захисту та охорони праці. 

14. Проводить аналіз та здійснює узагальнення звітів про нещасні випадки невиробничого
характеру. 

15. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювать та аварій на робочих місцях.

16. Готує звітні документи з питань цивільного захисту та охорони праці.

17. Готує пропозиції щодо планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів
цивільного захисту та охорони праці.

18. Здійснює інші функції за дорученням начальника міжрегіонального управління, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

 

IV. Права та обов’язки сектору

 1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.

2. Здійснювати за дорученням керівництва представництво міжрегіонального управління на нарадах, навчаннях і в робочих групах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3. Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів міжрегіонального управління, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

4. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради,
комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на сектор завдань.

5. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться міжрегіональним управлінням.

6. Доводити до відома першого заступника начальника міжрегіонального управління доповідні та аналітичні записки щодо реалізації сектором покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору.

7. Вносити першому заступнику начальника міжрегіонального управління пропозиції з питань удосконалення роботи сектору та забезпечення належного виконання завдань, покладених на сектор.     

8. Готувати проекти запитів на отримання у встановленому порядку від юридичних осіб та фізичних осіб статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності сектору.

9. Проходити навчання з питань цивільного захисту та охорони праці під час прийняття на роботу та періодично відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

V. Керівництво Сектору

 1. Сектор очолює завідувач сектору з питань цивільного захисту та охорони праці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління; забезпечує виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням.

2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований першому заступнику начальника міжрегіонального управління.

3. Призначення на посаду завідувача сектору здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках, визначених чинним законодавством. Звільнення з посади здійснюється наказом начальника міжрегіонального управління відповідно до вимог чинного законодавства.

4. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право» або «Цивільна безпека» або за будь якою військовою спеціальністю, має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

5. Завідувач сектору:

1) повинен володіти навиками роботи з персональним комп’ютером та офісними програмами;

2) забезпечує виконання доручень Міністерства юстиції України, начальника міжрегіональногоуправління, організовує, спрямовує та контролює роботу сектору відповідно до цього Положення, планів роботи;

3) несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності сектору;

4) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками сектору;

5) розробляє посадові інструкції працівників сектору, розподіляє між ними обов’язки та визначає їх
повноваження і ступінь відповідальності;

6) вносить пропозиції першому заступнику начальника міжрегіонального управлінення про заохочення та стягнення до працівників сектору;

7) проводить оперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю сектору;

8) звітує перед першим заступником начальника міжрегіонального управління про виконання покладених на сектор завдань та планів роботи;

9) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до сектору;

10) організовує роботу щодо первинного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію та іншої кореспонденції, які надходять до сектору;

11) здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Завідувач сектору зобов’язаний виконувати службові обов’язки у відповідності до вимог Закону
України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, а також виконувати завдання, передбачені частиною ІІІ цього Положення.

7. У випадку відсутності завідувача сектору у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору або інша уповноважена особа за наказом начальника міжрегіонального управління.

 

VI. Організація роботи сектору

 1. Сектор здійсню’є свою роботу відповідно до заходів, програм, планів роботи, затверджених


належним чином.

2. Сектор організовує роботу у взаємодії з іншими структурними підрозділами міжрегіонального
управління.

3. Працівники сектору здійснюють свої повноваження відповідно до цього Положення та посадових інструкцій, затверджених начальником міжрегіонального управління.

 

VII. Взаємовідносини сектору

 1. Сектор взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, консультативними та дорадчими органами, створеними при міжрегіональному управлінні, об’єднаннями громадян, на відповідній території з питань, віднесених до компетенції сектору.

2. Сектор взаємодіє зі структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, віднесених до компетенції сектору.