Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Єдомаха Алла Володимирівна (0462) 65-15-28

14000, м. Чернігів,

проспект Миру, 43

info@cn.dvs.gov.ua

Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Міщенко Олена Олександрівна (0462) 65-15-28

14000, м. Чернігів,

проспект Миру, 43

info@cn.dvs.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації та контролю за виконанням рішень

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

  1. Відділ організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
  2. Відділ входить до складу Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
  3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Управління, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

  1. Основними завданнями Відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) організація діяльності відділів державної виконавчої служби у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Суми)  (далі – Відділи державної виконавчої служби) та надання практичної допомоги з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – рішень);

4) координація та контроль за роботою (процесуальною діяльністю) Відділів  державної виконавчої служби по виконанню рішень.

 

ІІІ. Функції Відділу

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з роботою органів державної виконавчої служби, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані та повторні скарги юридичних осіб та громадян;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності Відділів державної виконавчої служби, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та вносить їх на розгляд заступнику начальника Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальнику Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – начальник Управління);

3) надає методичну та практичну допомогу Відділам державної виконавчої служби;

4) вносить на розгляд начальника Управління пропозиції з питань вдосконалення організації розгляду звернень громадян та інших питань, що стосуються роботи Відділу;

5) здійснює контроль та координує діяльність Відділів державної виконавчої служби по виконанню рішень, організовує роботу по усуненню виявлених порушень та недоліків, а також причин, що призвели до таких порушень;

6) організовує проведення перевірок стану здійснення законності виконавчих проваджень в порядку Закону України «Про виконавче провадження»;

7) здійснює проведення перевірок Відділів державної виконавчої служби з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

8) бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;

9)  займається правоосвітницькою діяльністю;

10) здійснює належне представництво інтересів Управління та органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;

11) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;

12) розглядає питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

13) забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440;

14) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби.

 

IV. Права та обов’язки Відділу

Відділ з метою організації своєї діяльності:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності Відділів державної виконавчої служби, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

2) надає Відділам державної виконавчої служби методичні рекомендації, роз’яснення  та інструктивні матеріали, розповсюджує позитивний досвід щодо виконання рішень судів та інших виконавчих документів;

3) організовує роботу щодо забезпечення доступу працівників органів державної виконавчої служби до Автоматизованої системи виконавчого провадження

4) вносить начальнику Управління пропозиції щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Відділів державної виконавчої служби;

5) вносить начальнику Управління пропозиції щодо передачі виконавчих проваджень між відділами державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп;

6) готує пропозиції щодо планування роботи Управління, проведення перевірок Відділів державної виконавчої служби;

7) на виконання доручення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проводить перевірки приватних виконавців;

8) організовує та проводить наради (семінари) з питань, які відносяться до його компетенції.

  1. Відділ має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Управління, Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління юстиції ), Відділів державної виконавчої служби та інших служб області необхідні дані та матеріали з питань, що стосуються компетенції Відділу;

2) вивчати документи та інші матеріали, що стосуються діяльності по виконанню рішень, надавати Відділам державної виконавчої служби відповідні пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності їх діяльності;

3) витребовувати пояснення від  Відділів державної виконавчої служби та їх працівників з питань виявлених під час перевірок та розгляду звернень порушень;

4) скликати в установленому порядку наради з питань діяльності як самого Відділу, так і діяльності Відділів державної виконавчої служби області;

5) ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

6) залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

7) надавати пропозиції начальнику Управління по удосконаленню роботи як самого Відділу, так і Відділів державної виконавчої служби;

8) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

9) користуватися державними реєстрами та  інформаційними базами даних для здійснення своїх повноважень.

 

V. Керівництво Відділу

Відділ очолює заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень (далі – начальник Відділу), який призначається на посаду та звільняється з посади Державним Секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвід роботи у сфері права не менше двох років.

За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу.

Заступник начальника Відділу та інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

На посаду заступника начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

Начальник Відділу:

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Відділу;

2) організовує та контролює роботу підпорядкованого Відділу, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, керівництва Управління;

3) вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Відділ організації та контролю за виконанням рішень завдань та запланованих заходів;

5) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Відділу та органів державної виконавчої служби;

6) організовує роботу Відділу по  розгляду звернень громадян та юридичних осіб, виявленню причин, що породжують обґрунтовані та повторні скарги громадян та юридичних осіб, а також вжиттю заходів щодо усуненню таких причин;

7) проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу та Управління;

8) надає пропозиції щодо розподілу обов’язків між працівниками Відділу;

9) вносить пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно працівників Відділу та Відділів державної виконавчої служби;

10) забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

11) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам Управління та Відділів державної виконавчої служби;

12) вносить на розгляд начальника Управління проекти доручень та інших актів з питань, що належать до повноважень Управління та Відділу;

12) здійснює інші повноваження відповідно законодавства, доручень Департаменту державної виконавчої служби та керівництва Управління.

 

VI. Організація роботи Відділу

  1. Відділ підпорядковується начальнику Відділу, який здійснює його загальне керівництво у межах наданих йому повноважень, а також підзвітний і підконтрольний начальнику Управління.
  2. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником міжрегіонального управління юстиції.
  3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники несуть відповідальність у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

 

VII. Взаємовідносини Відділу

  1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління юстиції, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.