Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Пилипенко Наталія Валеріївна (0462) 67-41-80 14000, м. Чернігів,

пр. Миру, 43

n.pylypenko@cn.dvs.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор аналітики та статистики
Управління
забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Сектор аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Сектор) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
 2. Сектор входить до складу Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).
 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління юстиції), а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Сектору

 1. Основними завданнями Сектору є:
 • реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
 • забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

ІІІ. Функції Сектору

 1. Сектор відповідно до покладених завдань:
 • здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення роботи відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби у Чернігівській області міжрегіонального управління (далі – Відділи);
 • забезпечує ведення обліково – статистичної звітності Відділами, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;
 • узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності Відділів державної виконавчої служби, а також розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та вносить їх на розгляд заступнику начальника Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальнику Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – начальник Управління);
 • організовує освітньо – роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Сектор завдань;
 • здійснює підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково – статистичної звітності;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • здійснює формування номенклатурних справ;
 • надає методичну та практичну допомогу Відділам державної виконавчої служби;
 • бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;
 • здійснює контроль та координує діяльність Відділів державної виконавчої служби;
 • забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440;
 • здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби;

IV. Права та обов’язки Сектору

 1. Сектор з метою організації своєї діяльності:

1) перевіряє достовірність статистичних звітів про роботу Відділів державної виконавчої служби, складає зведені звіти та подає їх начальнику Управління для подальшого направлення до Департаменту державної виконавчої служби, а також несе відповідальність за достовірність складання зазначених звітів;

2) забезпечує ведення Автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

3) організовує роботу щодо забезпечення доступу працівників органів державної виконавчої служби до Автоматизованої системи виконавчого провадження;

4) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень Відділів державної виконавчої служби, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування та показників діяльності;

5)  вносить начальнику Управління пропозиції щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Відділів державної виконавчої служби;

6) вносить начальнику Управління пропозиції щодо передачі виконавчих проваджень між відділами державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп;

7) на виконання доручення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проводить перевірки приватних виконавців

 1. Сектор має право:
 • скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Сектор завдань;
 • здійснювати перевірку роботи Відділів державної виконавчої служби;
 • вивчати документи та інші матеріали, що стосуються діяльності по виконанню рішень, надавати Відділам державної виконавчої служби відповідні пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності їх діяльності;
 • витребовувати пояснення від Відділів державної виконавчої служби та їх працівників з питань ведення обліково – статистичної звітності;
 • надавати методичну та практичну допомогу Відділам державної виконавчої служби;
 • вносити пропозиції щодо планування роботи Управління в межах компетенції Сектору, проведення перевірок Відділів;
 • користуватися державними реєстрами та інформаційними базами даних для здійснення своїх повноважень.
 • надавати пропозиції начальнику Управління по удосконаленню роботи як самого Сектору, так і Відділів державної виконавчої служби.

V.Керівництво Сектору

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.
 2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. За відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст цього ж Сектору, призначений у відповідному порядку.
 4. Інші працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.
 5. Завідувач Сектору:
  • очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Сектору;
  • забезпечує виконання Сектором Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, Міністра юстиції, Департаменту державної виконавчої служби, наказів Мін’юсту та міжрегіонального управління юстиції
  • здійснює контроль за виконанням покладених на Сектор завдань і здійснення своїх повноважень відповідно до законодавства;
  • організовує та планує роботу Сектору;
  • вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень, щодо вдосконалення організації роботи Сектору;
  • звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Сектор завдань та запланованих заходів;
  • бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів виконавчої служби;
  • організовує роботу зі службовими документами відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;
  • проводить наради з питань, що належать до компетенції Сектору;
  • забезпечує дотримання працівниками Сектору виконавської та трудової дисципліни;
  • у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам Сектору, Відділам державної виконавчої служби і;
  • вносить на розгляд начальника Управління проекти доручень та інших актів з питань, що належать до повноважень Сектору;
  • разом зі спеціалістами Сектору здійснює узагальнення роботи Управління по вжитих заходах щодо профілактики та запобігання корупційним проявам;
  • приймає та здійснює аналітичну обробку статистичних звітів та статистичної інформації з окремих напрямків роботи Відділів державної виконавчої служби;
  • перевіряє достовірність статистичних звітів про роботу Відділів державної виконавчої служби, відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчого провадження;
  • здійснює підготовку зведеної статистичної звітності подає їх начальнику Управління для подальшого направлення до Департаменту державної виконавчої служби;
  • контролює строки здачі обліково-статистичної звітності;
  • надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби області з питань, віднесених до їх компетенції;
  • розглядає звернення, запити, пропозиції, заяви фізичних та юридичних осіб, віднесені до компетенції Сектору;
  • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

VI. Організація роботи Сектору

 1. Сектор підпорядковується завідувачу Сектору, який здійснює його загальне керівництво у межах наданих йому повноважень, а також підзвітний і підконтрольний начальнику Управління.
 2. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником міжрегіонального управління юстиції
 3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники несуть відповідальність у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

 

VII. Взаємовідносини Сектору

 1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління юстиції, іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.