Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Безпала
Алла
Миколаївна
(0532) 56-73-42

36014, м.Полтава,

вул. Героїв пожежників, 13

v.pakhar@pl.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації та контролю за виконанням рішень

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1.  Відділ організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)   (далі — Відділ Управління) є структурним підрозділом Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління), що входить до системи органів Міністерства юстиції України як структурний підрозділ Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління юстиції) та є підзвітним і підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департамент).
 2. Відділ Управління у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

 1. Основними завданнями відділу Управління є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

ІІІ. Функції Відділу  Управління

 1. Відділ Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі – Відділ);

2) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

4) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

6) забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

7) за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

8) за дорученням Департаменту проводить перевірки діяльності приватних виконавців;

9) погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

10) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

11) розглядає запити на отримання публічної інформації;

12) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

13) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику міжрегіонального управління юстиції;

14) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

15) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління юстиції.

Права та обов’язки Відділу Управління

 1. Відділ Управління з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації кадрів Відділу Управління та підготовки звітів з кадрових питань;

2) здійснює контроль та координує діяльність Відділів;

3) вносить начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції подання, погоджене з директором Департаменту, щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників  Відділу Управління та  Відділів;

4) вносить начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Відділу Управління та Відділів;

5) бере участь у межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці у Відділі Управління;

6) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції у Відділі Управління та Відділах;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Відділу Управління;

8) забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.

 1. Відділ Управління має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Управління, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ Управління завдань;

4) здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи Відділів;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів;

6) Відділ Управління здійснює свої повноваження через Управління.

Начальник Відділу Управління

 1. Відділ Управління очолює заступник начальника управління – начальник відділу організації та контролю за  виконанням рішень  у Полтавській області  Північно — Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (далі — начальник Відділу)

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвід роботи у сфері права не менше двох років.

Начальник Відділу призначаються на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Відділу приймається державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Заступник начальника Відділу у складі Управління, державні службовці, службовці та працівники Відділу Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством  порядку.

Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Управління здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби.

Начальник Відділу Управління здійснює контроль за виконанням покладених на Відділ Управління завдань і здійснення ними своїх повноважень відповідно до законодавства.

 1. Начальник Відділу Управління:

1) очолює Відділ Управління, здійснює керівництво його діяльністю, діяльністю Відділу, за дорученням Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, начальника відповідного міжрегіонального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції за організацію та результати діяльності Відділу Управління;

2) організовує роботу Відділу Управління з виконання завдань, покладених на міжрегіональне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

3) вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) забезпечує виконання Відділом Управлінням Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління юстиції;

5) звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на  Відділ Управління завдань та планів роботи;

6) вносить на розгляд начальника Управління  пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання Управління в частині, що стосується Відділу Управління;

7) розподіляє обов’язки між  працівниками Відділу Управління;

8) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;

9) планує роботу Відділу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

10) вносить  пропозиції начальнику Управління про встановлення надбавок до посадових окладів працівникам Відділу Управління та їх працівникам та їх позбавлення;

11) вносить пропозиції щодо преміювання працівників Відділу Управління;

12) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління та Відділів;

13) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю Відділу Управління, проводить особистий прийом громадян;

14) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

15) проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;

16) забезпечує дотримання працівниками Відділу Управління виконавської та  трудової дисципліни;

17) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам  Відділу Управління;

18) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Організація роботи Відділу Управління

 1. Працівники Відділу Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного  міжрегіонального управління юстиції.
 2. Відділ Управління використовує у своїй роботі печатку із зображенням Державного Герба України і найменуванням Управління.

VII. Взаємовідносини Відділу Управління

 1. Відділ Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного міжрегіонального управління юстиції, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці.