Сайт працює у тестовому режимі

Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Пахар
Валентина
Олександрівна
(0532) 56-67-03

36014, м.Полтава,

вул. Героїв-пожежників, 13

Infoanalytics@pl.minjust.gov.ua

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор аналітики та статистики
Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

  1. Сектор аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Сектор) є структурним підрозділом Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління), що входить до системи органів Міністерства юстиції України як структурний підрозділ Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління юстиції) та є підзвітним і підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департамент).
  2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його  заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання Сектору

  1. Основними завданнями є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) здійснення аналітичної роботи, ведення, узагальнення статистичної звітності підпорядкованих відділів державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі — Відділ).

 

ІІІ. Функції Сектору

  1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) в межах своєї компетенції бере участь в організації та контролі примусового виконання рішень органами примусового виконання рішень;

2) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

3) в межах своєї компетенції бере участь у здійсненні державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

4) у встановленому порядку веде статистичний облік показників діяльності, узагальнює та аналізує хід та результати примусового виконання рішень органами примусового виконання рішень, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

5) у встановленому порядку забезпечує ведення обліково-статистичної звітності органами примусового виконання рішень, контролює її ведення;

6)  в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, бере участь в розгляді запитів на отримання публічної інформації;

7) в межах своєї компетенції бере участь в організації освітньо-роз’яснювальної роботи, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються примусового виконання рішень;

8) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління;

9) в межах своєї компетенції здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

10) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України,  доручень Міжрегіонального управління юстиції та розпоряджень начальника Управління.

 

IV.Права та обов’язки Сектору

  1. Сектор з метою організації своєї діяльності:

1) в межах своєї компетенції здійснює контроль та координує діяльність відділів державної виконавчої служби;

2) вносить начальнику Управління подання щодо нагородження державними  нагородами та заохочення працівників органів державної виконавчої служби;

3) вносить начальнику Управління пропозиції щодо організаційного та матеріально –  технічного забезпечення діяльності Управління, Відділів;

4) в межах компетенції здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією;

5) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;

6) в межах компетенції бере участь в організації роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Сектору.

 

V. Сектор має право:

1) у встановленому порядку залучати до виконання завдань, покладених на відділ та вивченні окремих питань спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в порядку, встановленому законодавством та правилами документообігу Міжрегіонального управління юстиції, документи, матеріали і відомості від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) в порядку, встановленому законодавством та правилами документообігу  Міжрегіонального управління юстиції, ініціювати скликання (утворення) нарад (комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння виконанню завдань, покладених на  Сектор  та Управління;

4)  у встановленому порядку здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи  Відділів;

5) в порядку, встановленому законодавством та правилами документообігу Міжрегіонального управління юстиції, користуватися інформаційними базами даних державних органів.

6) Сектор здійснює свої повноваження через Управління.

 

VI. Завідувач Сектору

  1. Сектор аналітики та статистики Управління очолює звідувач.

1) На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

2) Звідувач Сектору призначаються на посаду та звільняються з посади начальника міжрегіонального управління Міністерства юстиції  у встановленому законодавством порядку.

3) Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності завідувача Сектору приймається начальником міжрегіонального управління Міністерства юстиції у встановленому законодавством порядку.

4) Працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством  порядку.

5) Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Сектору здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення.

6) Завідувач Сектору здійснює контроль за виконанням  покладених на  Сектор  завдань.

  1. Завідувач Сектору:

1) очолює та здійснює керівництво діяльністю сектору, безпосередньо підпорядкований начальнику Управління і підзвітний начальнику  міжрегіонального управління Міністерства юстиції  за організацію та результати діяльності відділу;

2) організовує роботу Сектору з виконання завдань, покладених на Управління у сфері примусового виконання рішень;

3) вносить на розгляд начальнику Управління  пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) забезпечує виконання Відділом Управлінням Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління юстиції;

5)  звітує перед начальником Управління про виконання планів роботи та покладених на Сектор завдань;

6) розподіляє обов’язки між  працівниками Сектору;

8) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;

9) планує роботу Сектору та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

10) вносить  пропозиції начальнику Управління про встановлення надбавок до посадових окладів працівникам Сектору та їх позбавлення;

11) вносить пропозиції щодо преміювання працівників Сектору;

12) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління та Відділів;

13) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Сектору відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

14) забезпечує дотримання працівниками Сектору виконавської та  трудової дисципліни;

17) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам  Сектору;

18) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

 

VII. Організація роботи Відділу Управління

  1. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного міжрегіонального управління юстиції.
  2. Під час відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору, а за його відсутності — інший працівник Сектору.

 

VIII. Взаємовідносини Відділу Управління

  1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного міжрегіонального управління юстиції, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці.